Algemene voorwaarden

VERKOOPS- EN VERHUURVOORWAARDEN


Zonder tegenbericht zijn volgende voorwaarden van kracht bij elke verkoop of verhuur van materiaal:

1. Door zijn bestelling aanvaardt de koper of de huurder deze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden. Afwijkingen daarvan zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk worden overeengekomen.

Voor zover de koper/huurder aankoop- of huurvoorwaarden zou hebben en deze niet zouden overeenstemmen met onze voor beide partijen bindende verkoop- en verhuurvoorwaarden, zijn die aankoop- of huurvoorwaarden ongeldig, ook al zijn zij door ons niet uitdrukkelijk gewraakt.

2. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname.

Bij eventuele annulering blijft het de verkoper/verhuurder vrij, hetzij afname te eisen hetzij schadeloosstelling. Indien de verkoper/verhuurder schadeloosstelling wegens annulering eist, wordt de volledige schade die hij hierdoor lijdt, geheel door de koper/huurder vergoed, met een minimum van 70% van het factuurbedrag. De annulering van de bestellingen is
slechts geldig na schriftelijke instemming van Stage Service Audiovisuals.

3. De goederen reizen altijd onder verantwoordelijkheid en op risico van de koper/huurder, zelfs indien de goederen door ons vervoerd worden voor rekening van de koper of de huurder. Hetzelfde geldt voor alle goederen van derden die door ons voor rekening van de
koper/huurder zouden vervoerd worden.

4. Eventuele klachten over verkochte goederen moeten ons aangetekend binnen de 8 dagen na levering bereiken.

5. In geval van huur van materiaal zal de huurder een waarborgsom storten gelijk aan 10% van de aankoopwaarde, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Gehuurde goederen moeten, wanneer ze door de huurder in ontvangst worden genomen, in onze aanwezigheid worden nagezien. Van eventuele op dat ogenblik bestaande schade of tekortkomingen zal melding worden gemaakt op de afleverbon. Elke melding van schade na de in ontvangstname van de goederen wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de huurder. Indien de huurder wenst dat de huurgoederen worden verzonden, kan de huurder de huurgoederen vóór verzending in onze magazijnen inspecteren; indien de huurder hiervan afziet, aanvaardt hij de goederen in goede staat en wordt alle schade aan de huurgoederen beschouwd als toegebracht door de huurder. Bij het terugbrengen van huurgoederen kan de huurder eisen dat de goederen in zijn aanwezigheid worden nagezien en dat er samen een staat van eventuele schade kan worden opgesteld; deze staat wordt in dubbel opgesteld en door beide partijen ondertekend. Beide partijen ontvangen hiervan één exemplaar. Indien de huurder afziet van deze gezamenlijke opstelling, gaat hij akkoord met de eventuele staat van schade die door Stage Service Audiovisuals eenzijdig zal worden opgesteld bij nazicht van de goederen. Door zijn bestelling aanvaardt de huurder de tarieven voor schadeloosstelling die Stage Service Audiovisuals hanteert en verbindt hij zich ertoe de veroorzaakte schade tegen deze tarieven te vergoeden. Een lijst van deze tarieven is ten allen tijde op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. Indien verhuurgoederen onherstelbaar zijn beschadigd, dienen zij door de huurder te worden opgehaald binnen 10 werkdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum van deze schade. Indien de huurder deze goederen niet binnen de gestelde periode heeft opgehaald, zullen de goederen definitief uit onze magazijnen worden verwijderd, zonder dat de huurder hiervan expliciet op de hoogte wordt gebracht. De eventuele kosten voor het verwijderen van de beschadigde goederen zullen aan de huurder worden aangerekend. In geval van verlies van verhuurd materiaal, wordt dit aan de huurder gefactureerd voor een
bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van hetzelfde materiaal. In geval de gehuurde goederen laattijdig worden ingeleverd, zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de daghuurprijs, vermenigvuldigd met het aantal dagen van de overschrijding. Alle kosten voor schade of verlies van gehuurde goederen worden uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Deze extra kosten ontslaan de huurder niet van zijn verplichtingen tot betalen van het volledige huurbedrag en het naleven van alle andere bepalingen van het huurcontract.

6. Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, binnen de vervaldatum via overschrijving of contant.

7. Betalingen dienen te geschieden te Wuustwezel, zonder kosten voor Stage Service Audiovisuals.

8. Door het niet betalen van een rekening op haar vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, ongeacht toegestane betalingsvoorwaarden.

9. Bij het overschrijden van de bovenvermelde termijn dient de koper/huurder verwijlintresten aan 12% per jaar te betalen vanaf de vervaldatum van de facturen, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

10. Indien facturen op de vervaldag niet betaald zijn, is de koper/huurder bovendien gehouden tot een schadevergoeding van 12% van de factuurbedragen te betalen met een minimum van 25€, onverminderd de hierboven voorziene intresten, eveneens van
rechtswege en zonder ingebrekestelling.

11. De huurder/koper gaat akkoord dat Stage Service Audiovisuals geenszins aansprakelijk kan gesteld worden en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van laattijdige levering van de gehuurde of gekochte goederen, in geval van defect aan deze
goederen en/of in geval van ongeval ten gevolge van enig defect aan de goederen of van verkeerdelijk gebruik ervan.

12. Alle verkochte goederen blijven onze eigendom tot na de volledige betaling van de prijs, verhoogd met de gebeurlijke intresten en kosten. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zal de koper alle risico’s dragen.

13. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.